Premature

Kovik

Kovik

Kovik

Study of Anne Austin

Sleepy Sunday 1 of 6

Kovik

Friday: 5 of 6

Kovik.

Black & White Sunday: 1 of 6

Kovik

Tuesday: 1 of 6

I think artist Kovik is visulaising a voluptuous Elizabeth Taylor.